Privacyverklaring

 • F4Work zal alle door de opdrachtgever verstrekte, alsook de zelf verzamelde gegevens over cliënten behandelen als persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald.
 • De door opdrachtgever verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze door opdrachtgever zijn overgedragen.
 • F4Work behandelt alle informatie over individuele cliënten, die hij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.
 • F4Work draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar medewerkers en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.
 • F4Work verzamelt en verwerkt niet meer persoonsgegevens dan voor een zorgvuldige dienstverlening aan de opdrachtgever en de cliënt nodig is.
 • Bij beëindiging van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst zal F4Work alle tot de persoon van cliënten te herleiden gegevens, data en/of resultaten ter beschikking stellen van de opdrachtgever of deze conform de eisen van de opdrachtgever vernietigen*.
 • F4Work houdt zich onverkort aan de bepalingen in dit privacyreglement zolang dit, met inachtneming van wat bepaald is in de AVG blijft gelden.
 • De kern van dit privacyreglement – de vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens – wordt aan het begin van het dienstverleningstraject mondeling dan wel schriftelijk gecommuniceerd naar iedere cliënt.
 • Het volledige privacyreglement en een weergave van de genoemde persoonsregistratie zijn op verzoek van de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in te zien of op schrift te verkrijgen. Hiervoor worden geen kosten toegerekend aan de betreffende cliënt.
 • Indien de cliënt bezwaar heeft tegen de registratie van bepaalde persoonlijke gegevens, kan de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger dit melden bij de betreffende re- integratiedeskundige van F4Work. Deze gegevens worden indien nodig vervolgens aangepast dan wel verwijderd.
 • Voor zover met de in het vorige lid bedoelde aanpassing of verwijdering van persoonlijke gegevens de zorgvuldige dienstverlening aan de cliënt in gevaar komt, meldt F4Work dit aan de opdrachtgever. De opdrachtgever beslist vervolgens over de verdere dienstverlening door F4Work aan de betreffende cliënt.
 • Indien de cliënt op enigerlei wijze misbruik van zijn of haar persoonsgegevens door een medewerker van F4Work constateert of vermoedt, kan de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger hierover een klacht indienen bij F4Work.

*Bij beëindiging van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de persoon van de klant te herleiden gegevens, data en/of resultaten twee jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de klant verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht worden 10 jaar bewaard.